Suwari Waza

 • Shomen makko
 • Migi shomen
 • Hidari shomen
 • Ushiro shomen
 • Ashi gakoi
 • Uke nagashi
 • Shinobi
 • Oikomi
 • Kasumi
 • Kaishaku
 • Sarusawa no tsuki
 • Chiyo no sabaki
 • Inazuma gaeshi
 • Inazuma
 • Inazuma uchi
 • Hiryu
 • Yanagi kage
 • Ura hiryu
 • Ura yanagi kage
 • Migi sode garami
 • Hidari sode garami
 • Enpi
 • Hagoromo
 • Konoha otoshi
 • Gama
 • Uke hashi
 • Saburi zuki
 • Saburi nagashi
 • Muso gaeshi
 • Muso zuki

Tachi Waza

 • Tsuki no wa
 • Kojiri tori
 • Nukiuchi
 • Suigetsu tsukadome
 • Saburi furasode
 • Migi michizure
 • Hidari michizure
 • Ouji gote
 • Iwanami
 • Kado iri
 • Yukigomo
 • Oiuchi
 • Kabuto wari